Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring

taushetsplikt-og-personvern2

Boka “Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring” fra 1998 er skrevet av advokat Bjørnar Eilertsen, og utgitt på Tano Aschehoug forlag. Boka er på 387 sider og den kan du få kjøpt her for kr 580,- pr stk, med tillegg av porto.

Du får kjøpt boka på forfatterens nettsider på Jussboka.no.

Boka tar for seg taushetsplikten som gjelder i bank- og forsikringsvirksomhet. Boka inneholder en nærmere gjennomgang av de omfattende personopplysningene av tildels sensitiv karakter som innsamles og behandles i forsikringsselskaper og banker. Det foretas en detaljert gjennomgang av alle relevante bestemmelser om opplysningsplikt. Det blir redegjort for de sentrale deler av den tidligere personregisterlovgivningen anvendt på banker og forsikringsselskaper, og hvilke endringer som kom ved innføringen av någjeldende personopplysningslov. Datatilsynets omfattende arbeid med typekonsesjoner for kunderegistre i forsikring er også behandlet. Det er gitt en egen oversikt over de mange bransjefelles registre som er etablert i forsikringsnæringen. Samlet sett gir fremstillingen en oversikt over det rettslige rammeverket som regulerer utøvelsen av bankassuranse.