Transportrett

Eilertsen har omfattende erfaring knyttet til rettsområdet landtransportrett, det vil si transport av gods på landevei. Slike transporter reguleres i Norge av veifraktavtaleloven, som er en inkorporasjon av den internasjonale CMR-konvensjonen. Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser av 1.6.1998, som gjerne forkortes NSAB 2000, kommer utfyllende til anvendelse på slike transporter i Norden. NSAB 2000 har viktige bestemmelser som ikke er regulert i veifraktavtaleloven, blant annet den sentrale bestemmelsen i § 14 om transportørers tilbakeholdsrett i gods under transport til sikkerhet for alle sine utestående speditørkrav fra samme kunde, også de inkonnekse krav.

Eilertsen har behandlet en lang rekke transportrettsaker for en rekke transportfirmaer, så vel nasjonale som inter-nasjonale landtransporter. Skadetypene favner over alle områder av veifraktavtaleloven og NSAB 2000.

Transport

Eilertsen har prosedert to saker for Høyesterett innenfor dette fagfeltet. En av sakene var en transport med tørrfisk fra selger i Svolvær til kjøper i Napoli, Italia. Transporten ble brutalt ranet på en bensinstasjon nord for Roma. Denne dommen er inntatt i Rt 1998 side 1815 flg. Eilertsen representerte en av de største aktørene i Norge innen landtransport – Nor-Cargo Thermo, og dets forsikringsselskap Storebrand Skadeforsikring, og vant frem i Høyesterett overfor vareforsikringsselskapet Zürich Protector Forsikring. Vareforsikrer hevdet forgjeves at Nor-Cargo Thermo var ansvarlig for dette ranet, mens Høyesterett la til grunn at transportfirmaet og sjåføren hadde gjort alt som kunne forventes av dem og at ranet ikke kunne vært forhindret. Dommen har et spennende faktum som involverer italiensk mafia, forfølgelse av transporten med bil, og væpnet overfall av sjåføren ved knusing av siderutene på kjøretøyet mens sjåføren sov.

Den andre saken gjaldt et prinsipielt viktig spørsmål om hvem som vant rett i en konflikt mellom transportørens tilbakeholdsrett etter NSAB § 14 og et konkurrerende tiltrådt varelagerpant tilhørende en bank. Dommen er inntatt i Rt 2008 side 920 flg. Eilertsen representerte Schenker (tidl Linjegods) som er en av de største aktørene i Norge innen landtransport, og motparten/varelagerpanthaver var Nordea Bank Norge. Saken ble vurdert som så prinsipiell for hele transportnæringen at den sentralte transportrettslige interesseorganisasjonen Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL) – nå NHO Logistikk og Transport – hadde trådt inn i saken (hjelpeintervenient) til støtte for Schenker. Tvisten gjaldt spørsmålet om transportørens tilbakeholdsrett kunne gjøres gjeldende også for såkalte inkonnekse speditørkrav til fortrengsel for en konkurrerende varelagerpanthaver hvor pantet var tiltrådt. Høyesterett kom til at varelagerpanthaver (Nordea) sitt tiltrådte varelagerpant måtte få forrang i konflikten med transportørens (Schenkers) tilbakeholdsrett.