Øvrige rettsområder

Du kan også få hjelp innenfor følgende rettsområder fra Advokatfirma Eilertsen:

Selskapsrett
Eilertsen bistår mindre og mellomstore selskaper med flere typer selskapsrettslige problemstillinger. Utdannelsen og erfaringen som Registrert revisor og Siviløkonom gir godt godt grunnlag for å forstå komplekse økonomiske og regnskapsmessige sammenhenger og begreper.

kontraktspennxsmall1Kontraktsrett
Advokatfirma Eilertsen bistår større og mindre klienter med alle typer kontrakts-/avtalerettslig bistand. Eilertsen har omfattende erfaring fra kontraktsrettslig arbeidemed alt fra store syndikerte låneavtaler for finansinstitusjoner regulert av en blanding mellom engelsk rett og norsk rett, til mindre standardiserte alminnelige bestemmelser for salgsbedrifter. En rekke bedrifter, finansinstitusjoner og offentlige etater har fått bistand i forbindelse med kontraktsutforming/-forhandlinger. Det skjer stadig endringer i lovgivningen som krever at tidligere inngåtte kontrakter og kontraktsmaler trenger en oppdatering.

For at en avtale innen kommersielle forhold skal bli god for klienten, kreves det ofte god forståelse for økonomiske sammenhenger, eller forståelse av regnskaps- eller skattemessige sammenhenger. Advokatfirma Eilertsen besitter også god kunnskap innenfor økonomi og regnskap/revisjon/skatt, slik at din bedrift er sikret den nødvendige breddekunnskap.

ForbrukerrettPenger
Vi bistår innen alle typiske forbrukerrettslige tvister, herunder:

  • tvister med håndverkere (håndverkertjenesteloven mv)
  • nabotvister (naboloven mm)
  • tvister ved kjøp/salg av fast eiendom (avhendingsloven mv)
  • problemstillinger knyttet til lystfartøyer/yachter og fritidsbåter (sertifikatkrav, registrering i Skipsregistrene, forholdet til Sjøfartsdirektoratet mv)
  • kausjoner, garantier og andre finansielle produkter (finansavtaleloven mm)
  • kjøpsrettslige konflikter (kjøpsloven, kredittkjøpsloven mm)

Skatterett, tollrett, avgiftsrett mv
Eilertsen yter bistand til privatpersoner og mindre bedrifter i tilknytning til flere skatterettslige problemstillinger. Med utdannelse og erfaring også som revisor og økonom, gir dette en bred faglig bakgrunn for arbeidet. Han har også erfaring fra tollrett, herunder regelverket knyttet til toll på import av råvarer (RÅK-forskriften) og øvrige tollavgiftsspørsmål som sorterer under Statens Landbruksforvaltning og andre tollmyndigheter. Merverdiavgiftslovgivningen, refusjonsordningen og regelverket for særavgifter i tilknytning til omfattende og kompliserte skade- og forsikringssaker er områder Eilertsen har særskilt erfaring fra.

gammelboligxsmallBoligrett
Eilertsen yter bistand til borettslag og boligsameier knyttet til alle rettslige problemstillinger mellom ulike seksjonseiere/beboere, og i forholdet mellom styret og seksjonseiere/beboere. Grensene for hva som er den enkelte beboers vedlikeholdsansvar og hva som er borettslagets/sameiets ansvar er en gjenganger. Det samme er ansvaret for skader. Eilertsen har selv lang erfaring som styremedlem og forretningsfører i både borettslag og boligsameier.

Eilertsen bistår også ved utforming/oppdatering av blant annet vedtekter og husordensregler, deltakelse på sameiermøte og generalforsamling, og annen løpende bistand til styrer.

Trygderett
Trygderett har nær sammenheng med forsikrings- og erstatningsrett. Samme skadehendelse eller sykdom utløser ofte ytelser under alle disse kompensasjonsordningene. Du får juridisk bistand til dine trygderettslige problemstillinger fra Advokatfirma Eilertsen. Han bistår også med saker som går for Trygderetten.