Kontakt

Ta gjerne kontakt for en innledende og uforpliktende drøfting av din sak. Dette gjør vi uten at det koster deg noe. På den måten får du avklart om du har en sak, og hvordan du best kan gå frem.

Advokatfirma Eilertsen har kontorer på Lilleaker i Oslo.

Mobiltelefon

997 440 22

 

E-post

[email:post@nettjuristen.no]

Postadresse

Postboks 13
1300 Sandvika

 

Besøksadresse

Frøydis’ vei 14 A
1185 Oslo

Lov og rett

Oppdragsbekreftelse, honorarberegning
Hvis du ønsker min bistand vil jeg utstede en oppdragsbekreftelse som bekrefter den avtalte rammen og omfanget for oppdraget, herunder hvordan honoraret beregnet. Beregningen tar primært utgangspunkt i påløpt tid i hver enkelt sak. Også andre momenter kan ha innvirkning på honorarberegningen, som sakens art og kompleksitet, de verdier saken gjelder, oppnådde resultater og eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget.

Timeprisen varierer noe avhengig av om du er en privatperson eller representerer en næringsdrivende eller en større bedrift, og hva slags type oppdrag det er. Veiledende priser ligger på kr 1.950,- til kr 3.600,- pr time eksklusive merverdiavgift. Hertil kommer den til enhver tid gjeldende merverdiavgiftsats, for tiden 25 %. Utlegg som påløper faktureres klient. Både bedrifter og privatpersoner betaler en god del lavere timepris ved å engasjere advokat Eilertsen enn hva de fleste øvrige Oslo-advokater krever. Samtidig er du sikret bistand fra én bestemt person med en kjent kompetanse, og du risikerer ikke at saken din blir overlatt til en mindre erfaren advokatfullmektig.

Rettshjelpforsikring
For privatpersoner vil vi tidligere avklare om du har krav på dekning av kostnadene du blir fakturert fra oss under en rettshjelpforsikring. Dette er en forsikringstype som vanligvis er inkludert i privatpersoners villaforsikringer, innboforsikringer og motorvognforsikringer. En slik rettshjelpforsikring dekker på nærmere vilkår utgifter til advokat, retten og vitner i typiske tvister en privatperson blir involvert i, oppad begrenset til en utbetaling fra forsikringsselskapet på kr. 100.000. Dersom tvisten er dekningsmessig vil du kun betale en egenandel som normalt utgjør kr. 4.000,- med tillegg av 20 % av det overskytende.

Fri rettshjelp
Vi vil også avklare om du har rett til dekning under den offentlige ordningen med fri rettshjelp. Fri rettshjelp-ordningen går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. Her kan du lese mer om denne ordningen. På grunn av de lave satser som denne offentlige ordningen opererer med, har vi dessverre ikke alltid anledning til å påta oss oppdrag som faller inn under denne ordningen.