Forsikringsrett

Ved å benytte deg av tjenesten til Advokatfirma Eilertsen får du benytte deg av en advokat med omfattende erfaring fra blant annet landets største forsikringsselskap.

Eilertsen har i en 10 års-periode arbeidet som prosederende advokat i Storebrand-konsernet (nå delt opp i If Skadeforsikring og Storebrand-konsernet). I løpet av denne perioden behandlet og prosederte han alle typer forsikrings- og erstatningsrelaterte saker, herunder: Forsikringsrett

  • personskader, yrkesskader
  • fødselsskader/sykehusskader
  • tjenestepensjonsforsikring (kollektive innskudds- og ytelsesordninger)
  • eierskifteforsikring
  • entrepriseansvarskader
  • formuesskader (underslagssaker, tyveri- og bedragerisaker)
  • tingskader
  • reiseskader (forsinkelse, sykdom mm)
  • transportskader
  • profesjonsansvarsskader (revisoransvar, eiendomsmegler-ansvar, rådgivningsansvar mm)

Bjørnar Eilertsen har også erfaring med naturskadeforsikring, livsforsikring (gruppelivsordninger, foreningsgruppeliv), kollektiv pensjonsforsikring (tjenestepensjonsordninger, både innskuddsbaserte, ytelsesbaserte og hybride løsninger), ulykkesforsikring, sykeforsikring, reassuranseavtaler, samt regressaker. Videre har han erfaring med forsikringsmegleres reguleringslovgivning og avtaleforhold. Håndtering av merverdiavgiftsproblematikk og særavgifter i tilknytning til skadeoppgjør er noe Eilertsen har spesiell kunnskap om, særlig innenfor vanskelige ansvarssaker. Områdene favner over forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven, skadeserstatningsloven, produktansvarsloven, yrkesskadeforsikringsloven, folketrygdloven, pasientskadeloven, Statens Pensjonskasseloven, samordningsloven, avhendingsloven, forurensningsloven, forsikringslovvalgsloven, forsikringsvirksomhetsloven (tidligere kalt forsikringsloven), naturskadeloven, naturskadeforsikringsloven, obligatorisk tjenestepensjonsloven (OTP-loven), foretakspensjonsloven (LOF), innskuddspensjonsloven (LOI), Individuell pensjonsordningsloven (IPS-loven), forsikringsformidlingsloven, hvitvaskingsloven, finansieringsvirksomhetsloven mv.

Eilertsen har bakgrunn som advokat/assisterende direktør i Konsernjuridisk avdeling i Storebrand-konsernet, hvor han har arbeidet som juridisk rådgiver for konsernledelsen og for styrende og kontrollerende organer. Dette omfattet ansvar for forberedelse av saker for styret og saker for konsernledelsen, håndtering av kontakt med offentlige myndigheter (Kredittilsynet, Finansdepartementet, Datatilsynet, Forbrukerombudet mfl) i forbindelse med konsesjonssøknader, tilsynssaker mv. Han har i flere år vært Direksjonssekretær/ Styresekretær i Storebrand Skadeforsikring (inngår nå i If Skadeforsikring) og Europeiske Reiseforsikring. Eilertsen bistår også norske og utenlandske forsikringsselskaper og forsikringsmeglere med spørsmål som gjelder den offentligrettslige reguleringslovgivningen.

Advokat Eilertsen har skrevet boka «Taushetsplikt og personvern i bank og forsikring».  Boka behandler regelverket som gjelder for finansinstitusjoners innsamling, behandling og utlevering av personopplysninger, som i praksis er de rettslige rammer for såkalt bankassuranse. Forsikringsselskapene er blant de institusjoner som har innsamlet og lagret mest informasjon om hver enkelt av oss, herunder en rekke sensitive helseopplysninger. Samtidig har forsikringsselskapene et naturlig ønske å benytte sine omfattende kundebaser så langt det er tillatt innenfor gjeldende lovgivning. Kundebasen er noe av det mest verdifulle forsikringsselskapene sitter på. Eilertsen bistår forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner med rådgivning om tilpasning til regelverket for behandling av kundeopplysninger, herunder hvordan de kan utnytte sine kundebaser innenfor gjeldende lovverk.

Finansavisen har en årlig kåring av landets beste advokater, som advokatene selv stemmer frem. Bjørnar Eilertsen har i årene 2005-2008 årlig blitt kåret som en av de tre beste talentene blant advokatene i Norge innen forsikringsrett.

Eilertsen var i perioden 2005-2017 leder av kontrollkomiteen i NEMI Forsikring AS og i perioden 2011-2017 leder av kontrollkomiteen i INSR Insurance Group ASA.

Du er velkommen til å kontakte advokat Eilertsen her.